Statut Fundacji NA RATUNEK

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Na Ratunek, zwana dalej Fundacją, działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Nazwa Fundacji może zostać przetłumaczona na języki obce.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Świniarsko.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może posługiwać się własnym logo oraz innymi znakami wyróżniającymi.
 3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami (pieniężnymi i rzeczowymi) osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest:
 1. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 2. propagowanie zdrowego trybu życia w szczególności poprzez aktywność fizyczną;
 3. profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych;
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 6. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
 7. doskonalenie sposobów i metod ratowania osób i mienia;
 8. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 9. upowszechnianie i wspieranie sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej (kultura fizyczna);
 10. promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
 11. propagowanie sportu jako środka terapeutycznego;
 12. profilaktyka uzależnień i patologii społecznych;
 13. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani;
 14. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
 16. organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport i rekreację;
 17. propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 18. propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska;
 19. promocja i organizacja wolontariatu;
 20. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 21. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 22. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 23. wspieranie przedsiębiorczości mającej na celu rozwój nauki i nowych technologii;
 24. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 25. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 26. wsparcie dzieci i młodzieży w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionej;
 27. działalność charytatywna;
 28. pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudnouleczalnymi schorzeniami;
 29. pomoc osobom oczekującym na trudne/kosztowne zabiegi medyczne;
 30. pomoc szpitalom i placówkom medycznym;
 31. udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
 32. promocja i upowszechnianie nowoczesnych technologii;
 33. działalność na rzecz osób starszych;
 34. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych,
 35. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 36. wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

§ 6

 1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
  1. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
  2. wsparcie osób i instytucji poprzez:
   1. organizowanie i finansowanie zakupu wyrobów medycznych, zaopatrzenia ortopedycznego, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia;
   2. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe;
   3. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych - w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych;
   4. zakup leków i środków medycznych;
   5. zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
   6. pomoc finansową.
  3. prowadzenie działalności informacyjnej;
  4. prowadzenie działalności wydawniczej;
  5. organizację kampanii informacyjno – promocyjnych i reklamowych w tym organizowanie kampanii społecznych, produkcja spotów oraz audycji radiowych i telewizyjnych;
  6. organizowanie konferencji, seminariów, odczytów, debat, warsztatów, konkursów, kursów i programów edukacyjnych;
  7. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
  8. prowadzenie działalności doradczej;
  9. organizowanie krajowych i międzynarodowych zawodów, imprez sportowych, sportoworekreacyjnych i edukacyjnych;
  10. udział w krajowych i międzynarodowych zawodach, imprezach sportowych, sportoworekreacyjnych i edukacyjnych;
  11. organizowanie obozów sportowych, zgrupowań, kolonii i innych wyjazdów sportoworekreacyjnych i edukacyjnych;
  12. organizowanie opieki medycznej, psychologicznej, zabiegów medycznych, zabiegów rehabilitacyjnych i korekcyjnych;
  13. organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych;
  14. działalność stypendialną;
  15. realizację projektów sportowych, informacyjnych, naukowych, badawczych, doradczych oraz edukacyjnych;
  16. prowadzenie portali internetowych,
  17. opracowywanie ekspertyz, opinii i wystąpień;
  18. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i organizacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
  19. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz ich związkami, klubami sportowymi, ze szkołami, uczelniami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami samorządowymi, oraz środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym a także z osobami – specjalistami o uznanym autorytecie w tym menadżerami sportowymi.
   1. Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością statutową prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna.
   2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalności pożytku publicznego.
   3. Odpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1, 3-12, 15-17.
   4. Decyzję w zakresie prowadzenia danego działania w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
   5. Prowadzona przez Fundację odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 złotych ( słownie: dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, subwencji, udziałów, kontraktówy, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń usług,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. dochody z kapitału (odsetki, lokaty, papiery wartościowe),
 6. odpłatnej działalności statutowej,
 7. działalności gospodarczej.

§ 10

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV.
Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji, zwana dalej radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej zarządem,

§ 13

Nie wolno łączyć funkcji członka rady i członka zarządu.

§ 14

Fundator nie może być członkiem rady lub zarządu.

§ 15

Fundator może być zatrudniany w Fundacji.

Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada jest organem kontrolnym i inicjatywnym.
 2. Rada składa się z 2 - 5 członków powoływanych na czas nieoznaczony.

§ 17

 1. Członkostwo w radzie ustaje z chwilą rezygnacji lub śmierci członka rady.
 2. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka rady, pozostali członkowie rady dokonują uzupełnienia składu rady.

§ 18

Do kompetencji rady należy:
 1. Nadzór i kontrola nad całokształtem działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań zarządu: merytorycznego i finansowego.
 3. Występowanie do zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 4. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez zarząd.
 6. Udzielanie zgody na zbycie, nabycie i obciążanie majątku nieruchomego.
 7. Udzielanie bądź odmowa udzielenia zarządowi absolutorium.
 8. Zatwierdzanie preliminarzy budżetowych.
 9. Uzupełnianie składu rady.
 10. Wybór i odwoływanie członków zarządu.
 11. Dokonywanie zmian w statucie.

§ 19

 1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Rada może uchwalić regulamin swojej działalności.

§ 20

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez przewodniczącego rady z jego inicjatywy lub na wniosek zarządu. Posiedzenia rady odbywają się nie rzadziej, niż raz w roku. W posiedzeniach rady może uczestniczyć przedstawiciel zarządu.
 2. Posiedzenia rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, listownie lub w inny skuteczny sposób.
 3. O posiedzeniu rady muszą zostać poinformowani wszyscy jej członkowie oraz prezes zarządu.
 4. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 5. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos przewodniczącego.

§ 21

 1. Członkowie rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
 2. Wynagrodzenie członków rady z tytułu pełnienia funkcji w radzie ustala rada za zgodą zarządu. Zarząd Fundacji

§ 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 członków.
 3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

§ 23

 1. Członkostwo w zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka zarządu.
 2. Odwołanie członka zarządu może nastąpić w każdym czasie. Odwołania dokonuje rada.
 3. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka zarządu, pozostali członkowie zarządu mogą dokonać uzupełnienia składu zarządu.

§ 24

Do kompetencji zarządu należy:
 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz realizacja jej celów statutowych;
 3. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie ich do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez radę;
 5. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 oraz § 27 ust. 2 Statutu;
 7. podejmowanie decyzji o zarejestrowaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
 8. podejmowanie decyzji o rejestracji przez Fundację działalności gospodarczej;
 9. prowadzenie działaności gospodarczej;
 10. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Fundacji do spółek;
 11. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezstrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.

§ 25

 1. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności.

§ 26

 1. Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez prezesa z jego inicjatywy lub z inicjatywy któregokolwiek z pozostałych członków zarządu albo na wniosek rady.
 2. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć przedstawiciel rady.
 3. Posiedzenia zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, listownie lub w inny skuteczny sposób.
 4. O posiedzeniu zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie zarządu oraz przewodniczący rady.
 5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3 jego członków.
 6. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos prezesa.

§ 27

 1. Członkowie zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunki cywilnoprawne.
 2. Wynagrodzenie członków zarządu z tytulu pełnienia funkcji w zarządzie ustala rada.

Rozdzial IV. Sposób reprezentacji

§ 28

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Fundacji uprawniony jest prezes jednoosobowo albo dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. W stosunkach pomiędzy członkami zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo inny członek zarządu albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą zarządu.

Rozdzial VI.
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 29

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.
 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej przedmiocie podejmuje Zarząd.
 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prowadzoną działalność gospodarczą.
 4. Nie można prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 5. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 6. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 7. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Rozdzial VII
Zmiana statutu i postanowienia końcowe

§ 30

Zmiany statutu Fundacji, w tym celów Fundacji, dokonuje rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu.

§ 31

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje rada.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady i filie, a także przystępować do spółek.
 4. W sprawie utworzenia oddziału terenowego, zakładu, filii lub przystąpienia do spółki decyzję podejmuje zarząd.

§ 32

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje rada.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Fundacji powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jej majątku.
 4. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostaną środki majątkowe, rada przeznacza je na rzecz innej działającej organizacji pozarządowej.